Kontakt
Przedszkole Publiczne Nr 2 BAJKA z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

O przedszkolu

Mrągowo dnia 13.09.2022r.

Informacja o zmianach wprowadzonych  do statutu przedszkola.

 

 Informuję, że w dniu 12 września  2022 r. Rada Pedagogiczna  Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie Uchwałą Nr 5/2022 wprowadziła

zmiany do statutu, oraz uchwaliła tekst jednolity Statutu. Treść aktu w załaczeniu:

statut2022-tekst-jednolity.pdf

 

                                                                                    Dyrektor

                                                                                           Iwona Kropiwnicka

 

 

 

 

Mrągowo dnia 08.09.2022r.

Informacja o zmianach wprowadzonych  do statutu przedszkola.

 

 Informuję, że w dniu 23 sierpnia  2022 r. Rada Pedagogiczna  Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie Uchwałą Nr 5/2022 wprowadziła   zmiany do statutu, treść zmian w załączeniu:

zmiany-statutu-z-dnia-23-sierpnia-2022(2).pdf

 

                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                   Iwona Kropiwnicka

                                                                    

 

 

 

                                   Mrągowo, 22 stycznia 2018 r.


Informacja o zmianach wprowadzonych  do statutu przedszkola.

 

 Informuję, że w dniu 18 stycznia  2018 r. Rada Pedagogiczna  Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie Uchwałą Nr 1/2018 wprowadziła następujące  zmiany do statutu:


1. W §13, ust. 4 wykreśla się słowa: „rozpoczętą” i „zajęć” i dodaje się  punkty 1) i 2):
1)  czas rzeczywistego pobytu dziecka, w godzinach przekraczających bezpłatną realizację podstawy programowej rozliczany jest proporcjonalnie do określonej stawki;
2)  całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka, które nie realizuje rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wynika z Uchwał Rady Miejskiej w Mrągowie.  
2. W §13, ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. W przypadku skrócenia lub wydłużenia pobytu dziecka poza czas określony w umowie opłata za świadczenia ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu i jest doliczana/odliczana od opłaty za miesiąc następny.

 

Uchwała Rady Pedagogicznej  weszła w życie z dniem podjęcia.

Podpisano:
pełniąca obowiązki dyrektora
mgr  Stanisława Łyś

 


 

Mrągowo, 29 listopada 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie przedstawia ujednolicony tekst statutu, po zmianach  wprowadzonych Uchwałą Nr 1/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie. Tekst statutu będzie udostępniony w kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej: www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl
                                                                                                 

 

pełniący obowiązki dyrektora
mgr Stanisława Łyś

Pobierz: Statut Przedszkola Bajka w Mrągowie

 

 

 

 

 

KONCEPCJA  PRACY

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 2  „BAJKA”

Z   ODDZIAŁEM   INTEGRACYJNYM

 W MRĄGOWIE

OPRACOWANA  NA   LATA:  2015  -  2018

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.2013, poz.560).

Statut Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie.

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI.

Koncepcja została opracowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz określenie mocnych i słabych stron pracy przedszkola. W toku dyskusji wyciągnięto wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań. Koncepcję opracowano przy współudziale przedstawicieli Rady Rodziców.

Misja przedszkola:

 

Pokochaj mnie, a zobaczysz jaki jestem wspaniały.

Uwierz we mnie, a przekonasz się jak wiele potrafię.

 

 

Wizja rozwoju przedszkola:

Przedszkole zapewnia dzieciom atmosferę rozumnej miłości i pełnej akceptacji oraz optymalne warunki do rozwoju. Kieruje procesem kształtowania postaw twórczych i otwartych wobec świata, akcentując poszanowanie indywidualności psychofizycznej.

 • Każde dziecko czuje się w przedszkolu bezpieczne, kochanei akceptowane bez względu na swoje zdolności lub ich brak, bez względu na urodę, czy też wrodzone defekty ( np. słaby wzrok, odstające uszy).
 • Wszystkie dzieci mają szansę wykazania się w różnorodnych dziedzinachi rozwijania swoich potencjałów, a także odczucia smaku sukcesu.
 • W edukacji przedszkolnej dzieci akcentujemy:
  • różnorodne formy aktywności teatralnej,
  • samodzielność w działaniu,
  • nabywanie wiary w siebie, kształtowanie odporności emocjonalnej,
  • rozwijanie ciekawości i wytrwałości w dążeniu do celu,
  • wyrabianie umiejętności porozumiewania się i współdziałania,
  • rozwijanie pozytywnego myślenia.
 • Zgodnie z zasadą rozumnej miłości do dziecka, w naszej praktyce pedagogicznej przeważają nagrody, jednak w trudnych sytuacjach wychowawczych nie unikamy innych rozwiązań.
 • Oferujemy pomoc w objęciu dziecka opieką specjalistyczną, dostosowaną do konkretnych potrzeb.

 

PRIORYTETY   PRZEDSZKOLA:

I. Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci poprzez edukację teatralną. Budzenie wrażliwości na piękno i dobro, rozwijanie postaw twórczych.

II. Dbałość o osiąganie dojrzałości emocjonalnej, umożliwiającej przeżycie sukcesu w szkole. Kształtowanie odporności emocjonalnej i zaradności w rozwiązywaniu trudnych spraw.

III. Wspomaganie dziecka w rozwijaniu uzdolnień, przezwyciężaniu słabości i niwelowaniu deficytów rozwojowych. Dyskretne i profesjonalne kierowanie procesem rozwoju sfery poznawczej.

Cele  ogólne i szczegółowe:

 

Lp

Cel ogólny

Cele szczegółowe - ZADANIA

Kryteria sukcesu

/Wskaźniki efektywności koncepcji pracy/

 

1.

JESTEM WIDZEM

I AKTOREM

 

Rozwijanie fantazji dziecka, wyrażanie emocji, rozładowanie napięć.

 

Pielęgnowanie tradycji organizowania przedstawień teatralnych z cyklu „Rodzice – Dzieciom”.

1. Opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych.

2.  Eksponowanie atrybutów edukacji teatralnej w poszczególnych oddziałach -charakterystyka „Bajki”.

3. Stopniowe rozbudowywanie bazy rekwizytów teatralnych (szycie strojów, gromadzenie akcesoriów).

4. Rozbudzanie zainteresowania literaturą i teatrem; ćwiczenie pamięci.

5. Tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka.

6. Wydobywanie i ukierunkowywanie uczuć, emocji.

7. Rozwijanie uzdolnień indywidualnych.

8. Kształtowanie pewności siebie i wiary we własne możliwości.

9. Odczuwanie przyjemności z działalności teatralnej.

10.Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

11. Promowanie placówki poprzez wykorzystanie koszulek firmowych, w trakcie imprez środowiskowych.

 

 

 

 

Rodziny wychowanków angażują się w realizację projektów i wzbogacanie bazy do edukacji teatralnej.

Projekty służą promocji przedszkola w społeczności lokalnej.

Nauczycielki modernizują swoje grupy pod kątem edukacji teatralnej.

Dzieci nabyły swobodę  w posługiwaniu się językiem ojczystym.

Dzieci rozwinęły pamięć niezbędną do opanowania tekstów odgrywanych ról.

Wychowankowie podejmowali różne formy aktywności inspirowanej literaturą.

Dzieci poznały szeroką gamę form teatralnych.

Nauczyły się dostrzegać wielofunkcyjność przedmiotów.

Dzieci odczuły terapeutyczne oddziaływanie bajek.

Nabyły umiejętność wyrażania swoich przeżyć, emocji za pomocą ruchów, gestów, mimiki.

Każde dziecko aktywnie uczestniczyło w przedstawieniach przygotowywanych w grupie.

Dzieci prezentowały postawę odwagi i pokonywania nieśmiałości w obliczu zetknięcia się z widownią.

 

 

2.

BAWIMY SIĘ  I UCZYMY

 

Zapewnienie optymalnego rozwoju dziecka, niwelowanie deficytów

rozwojowych, rozwijanie uzdolnień.

1. Zapewnianie atmosfery radosnego dzieciństwa.

2.Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci  poprzez   ich systematyczne usamodzielnianie, mobilizowanie do podjęcia  zabawy, działania.

3.Wspomaganie dziecka w przełamywaniu trudności.

4. Utrzymanie właściwego klimatu wokół integracji.

5. Otaczanie wychowanków opieką specjalistyczną, współdziałanie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

6. Stwarzanie ciekawych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu postaw twórczych.

7. Kształcenie zaradności życiowej u dzieci, wdrażanie do wytrwałości  w dążeniu do celu.

Nauczyciel zapewnia dzieciom możliwość zabawy i jej różnorodność, poznaje i rozwija zainteresowania  poszczególnych wychowanków.

Każde dziecko w przedszkolu zostało właściwie zdiagnozowane i w razie potrzeby objęte programem pracy indywidualnej.

Dzieci specjalnej troski /w tym także uzdolnione / korzystają z dodatkowych zajęć indywidualnych.

Każdy absolwent przedszkola ujawnia zainteresowanie nauką szkolną. Jest pewien swoich umiejętności i wiadomości.

 

 

3.

DOBRO I ZŁO

 

Wprowadzanie dzieci  w system wartości.

Wskazywanie, że miarą mądrości człowieka, jest jego postępowanie.

1. Uwrażliwianie na piękno w postępowaniu, dostarczanie wzorów z literatury dziecięcej.

- Piętnowanie zachowań nagannych: przejawów pychy, bezmyślności,  złośliwości itp. 

2.  Wykorzystanie  bajek terapeutycznych. Wyjaśnianie, że ocena zachowania              nie przekreśla szans na poprawę.

3. Zachęcanie do  nazywania własnych lęków, niepokojów i szukania pomocy

w trudnych sytuacjach.

4. Stosowanie treningów asertywności (żaden kolega nie może Cię zmusić do złego postępku).

5. Wprowadzenie zwyczaju honorowania dobrych uczynków, zachowań na forum grupy /wymyślne naklejki z napisami; np.: super kolega, przyjaciel zwierząt, najgrzeczniejszy przedszkolak, wspaniały syn itp./.

6. Podejmowanie prób żartobliwego rozwiązywania konfliktów.

Dziecko ocenia postępowanie bohaterów literackich, potrafi uzasadnić ocenę, nawiązuje do własnych przeżyć, doświadczeń.

Dziecko potrafi znaleźć nowe, lepsze rozwiązanie przykrej sytuacji

Odważnie zgłasza nauczycielce lub kolegom swój problem.

Potrafi odmówić udziału w bezmyślnej zabawie, jeśli przewiduje jej złe skutki.

Każdy wychowanek nabywa przekonanie, że jest dobrym dzieckiem.

 

4.

NA PEWNO MI SIĘ UDA

 

Kształtowanie odporności dzieci na porażki, rozwijanie wytrwałości.

1. Budowanie odporności psychicznej na życiowe porażki - wskazywanie akceptowanych społecznie sposobów odreagowywania stresu, radzenia sobie ze smutkiem, złością.

2. Ukazywanie właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów.

3. Podnoszenie wiary we własne możliwości i umiejętności.

4. Akcentowanie pomysłowości i zaradności w działaniu.

5. Zapewnianie każdemu dziecku możliwości osiągnięcia sukcesu, przynajmniej w jednej sferze rozwoju.

Dzieci poznały różne, pozytywne sposoby odreagowania stresu.

Wykazują zaradność życiową i nawyk doprowadzania swych działań do końca.

Przyznają sobie prawo do złych emocji  i stanów -  potrafią sobie z nimi radzić w sposób społecznie akceptowany.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

NIE  JESTEM  SAM

 

Rozwijanie umiejętności społecznych – czerpanie przyjemności

ze wspólnego obcowania.

 

 

 

 

1. Przyswajanie zasad  kulturalnego współżycia w grupie.

2. Wspólne ustalanie kodeksu zachowań przedszkolaka (np. Bajkowy Mistrz Dobrych Manier) na miarę wieku i możliwości.

3. Rozwijanie komunikatywności i wiary we własne siły.

4. Odczytywanie uczuć i określanie stanów emocjonalnych.

 

 

Porozumiewają się z rówieśnikami i dorosłymi. Akceptują inność osób niepełnosprawnych. 

Dzieci potrafią swobodnie zgłaszać swoje potrzeby, odczucia.

Stosują zwroty grzecznościowe (wobec rówieśników i dorosłych).

Dostrzegają i szanują potrzeby innych (np. nie mówiących).

 

6.

SPRAWNY JĘZYK POMAGA

 

Wspomaganie rozwoju mowy. Kształtowanie otwartości i komunikatywności.

1. Stwarzanie warunków do podejmowania zabaw, rozwijających mowę: od zabaw paluszkowych, ortofonicznych, artykulacyjnych, oddechowych poprzez  zabawy w teatr, dramowe do zabaw słownikowych, gramatycznych i fonetycznych.

2. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na określony temat lub do wyrażania swych przeżyć, emocji.

3. Zwalczanie narastających problemów z wymową.

4. Sukcesywne wzbogacanie słownika dziecka.

5. Stosowanie dbałości o język - zaszczepianie mody na piękną polszczyznę  w środowisku lokalnym.

6. Rozwijanie ekspresji słownej (układanie opowiadań, tworzenie wspólnego opowiadania przez całą grupę. itp.).

Każde dziecko poznaje dostępny mu sposób komunikowania się z otoczeniem. 

Stan wymowy dzieci umożliwia im swobodne porozumienie z osobami z  zewnątrz.

Zapewnienie opieki logopedycznej, zgodnie z potrzebami dzieci. 

Dziecko doświadcza poczucia sprawczości - jest słuchane przez innych. Potrafi też słuchać.

 

 7.

ZDROWIE

I RUCH

 

Wyrabianie nawyków dbania o własne zdrowie i zapobiegania wadom postawy.

1. Prowadzenie atrakcyjnych zajęć ruchowych i rekreacyjno – sportowych. Zaspakajanie „głodu ruchowego” dzieci.

2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

3. Umożliwianie wszystkim dzieciom potrzebującym uczestnictwa w zajęciach z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

4. Zapewnianie bezpieczeństwa, fizycznego i psychicznego.

5. Poznawanie zasad wybranych gier sportowych.

Każdy wychowanek poznał

i stosuje zasady zachowania służące jego zdrowiu.

Nawyki czystości są mocno ugruntowane.

Ruch i sportowa rekreacja stały się ważne dla przedszkolaków.

Dziecko przestrzega sportowej zasady fair play.

 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIAT WOKÓŁ NAS

 

Poznawanie środowiska społecznego, przyrodniczego                i technicznego.

1. Umożliwianie wielozmysłowego poznawania świata i gromadzenia doświadczeń.

2. Rozbudzanie zamiłowania do przyrody. Prowokowanie do podejmowania zabaw badawczych.

3.Zachęcanie do majsterkowania w miarę możliwości.

4.Ukazywanie ciekawostek ze świata techniki.

5. Zaznajomienie z najważniejszymi obiektami Mrągowa i miejscami użyteczności publicznej.

Dziecko świadomie korzysta ze wszystkich swoich zmysłów

Czerpie radość z samodzielnego odkrywania otaczającej rzeczywistości, eksperymentowania.

Bezpiecznie korzysta z prostych narzędzi. Zna zastosowanie wybranych urządzeń.

Poznaje procesy technologiczne produkcji, chleba, nabiału, papieru itp.

 

 9.

MALI ARTYŚCI

 

Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt ze sztuką.

1. Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.

2. Kształtowanie postaw twórczych.

3. Umożliwianie dzieciom zdobywania umiejętności w różnych formach muzycznych, plastycznych i teatralnych.

4. Ukazywanie piękna architektury wnętrz i architektury zieleni w najbliższym otoczeniu.

Dziecko czerpie radość z muzykowania i własnej twórczości plastycznej.

Przełamuje lęk przed występem publicznym.

Zwraca uwagę na piękne okazy architektury zieleni w mrągowskich ogrodach.

 

 10

MÓJ DOM, MOJA OJCZYZNA

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy

 i wspólnoty narodowej.

1. Eksponowanie wyjątkowej roli rodziny w życiu i wychowaniu dziecka.

2. Umacnianie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną.

3. Wdrażanie do czynienia miłych niespodzianek swoim bliskim.

4. Budzenie u dzieci miłości do małej

i wielkiej ojczyzny poprzez oddziaływania wzmacniające poczucie tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej.

5. Przygotowywanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, nowożytnym.

Dziecko zna bliskich i dalszych krewnych, umie opowiedzieć o ich zawodach lub ulubionych zajęciach.

Wychowankowie przejawiają poczucie tożsamości narodowej  i regionalnej.

Czują się Polakami i Europejczykami.

Dziecko uczestniczy  w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych, teatralnych – prowadzonych w obcym języku.

 

Wizerunek nauczyciela Przedszkola „Bajka”.

Nauczyciel Przedszkola „BAJKA”:

 • posiada odpowiednie kwalifikacje,
 • stale aktualizuje i pogłębia wiedzę poprzez nowości w literaturze, uczestnictwo w kursach i szkoleniach,
 • darzy wychowanków wielką uwagą, miłością i troskliwą opieką,
 • potrafi rozpoznać potrzeby, możliwości i zainteresowania wychowanków,
 • szanuje ich godność i indywidualność,
 • jest komunikatywny, poprawnie buduje relacje z rodzinami wychowanków,
 • jest zainteresowanypodnoszeniem jakości pracy przedszkola,
 • zna i realizuje wizję rozwoju przedszkola,
 • dba o pomoce dydaktyczne i powierzone mienie; przy współpracyz rodzicami wzbogaca bazę materialną przedszkola,
 • poszukuje nowych, skutecznychrozwiązań w sferze działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
 • charakteryzuje się odpowiedzialnością,
 • jest zainteresowany własnym rozwojem osobowym,
 • odczuwa radość z pracy z dziećmi i sukcesów wychowanków.

 

Model absolwenta „Bajki”:

 • Wierzy we własne siły i możliwości.
 • Wykazuje zainteresowanie otaczającym go światem.
 • Charakteryzujący go stopień samodzielności, zaradności i wytrwałości – rokuje dobry start w szkole.
 • Potrafi okazać swoje umiejętności wobecinnych.
 • Zna swoje prawa i obowiązki, potrafi je egzekwować.
 • Dba o swoje zdrowie i środowiskoprzyrodnicze.
 • Szanuje prawa innych ludzi, dostrzega ich problemy.
 • Chętnie pomaga słabszym, w miarę swych możliwości.
 • W sferze poznawczej dokonuje postępu rozwoju, zapowiadającego sukcesy szkolne.
 • Rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku obcym i reagujena nie.