Kontakt
Przedszkole Publiczne Nr 2 BAJKA z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

BIP

WITAMY NA STRONIE

 BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 "BAJKA"

Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

 W MRĄGOWIE

 

 

 


Procedury Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

 

INFORMACJA_O_WYNIKACH_NABORU.docx

 

OGŁOSZENIE_NA_STANOWISKO_KSIĘGOWY_GLOWNY.docx

 

DEKLARACJA O DOSTEPNOSCI BAJKA.docx

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebajka/scan-zarzadzenie-koordynator-dostepnosci.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebajka/scan-wyniki-naboru.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebajka/scan-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-referenta-ds-kadr-i-plac.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebajka/p2bilansjednostkibudzetowej(1).pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebajka/p2wyciagzdanychzawartychwzalacznikuinformacjadodatkowa.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebajka/p2informacjadodatkowa.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebajka/p2zestawieniazmianwfunduszujednostki.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebajka/p2rachunekzyskowistratjednostki.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebajka/p2informacjadodatkowa2.pdf

 


RODO

klauzula-rodzic-proces-edukacyjny-i-zdalna-nauka-p2-bajka-mragowo

klauzula-pracownik-p2-bajka-mragowo

klauzula-kontrahenci-p2-bajka-mragowo

klauzula-zamowienia-publiczne-ponizej-130000-p2-bajka-mragowo

klauzula-zamowienia-publiczne-pzp-p2-bajka-mragowo

klauzula-korespondencja-e-mail-p2-bajka-mragowo

upowaznienie-do-odbioru-dziecka-z-przedszkola-klauzula-p2-bajka-mragowo

 

 

Komunikat z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

 

 

 

KOMUNIKAT  z dnia 08 czerwca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

 

Na podstawie w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE.L. z 2016 r. 119.1) wyznaczam Pana Leszka Proszowskiego na  inspektora ochrony danyc h  w Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie.
Status inspektora określa art. 38 w/w rozporządzenia.
Inspektor ochrony danych wykonuje zadania określone w art. 39 rozporządzenia.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Imię i nazwisko:   Leszek Proszowski
adres e-mail:  przedszkolebajka@op.pl

 

 

Podpisano:
Dyrektor przedszkola
mgr Stanisława Łyś

 


 

W związku z obowiązkiem publikowania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych, zamieszczam do pobrania dokumenty Sprawozdawczość 2018:


Bilans


Rachunek zysków i strat


Informacja dodatkowa


Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa


Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Dyrektor przedszkola
mgr Stanisława Łyś

 


 

SPIS TREŚCI

- DANE PODSTAWOWE

- LOKALIZACJA NA MAPIE

- WŁADZE PRZEDSZKOLA

- STATUS PRAWNY

- ZASADY FUNKCJONOWANIA

- MAJĄTEK PRZEDSZKOLA

- PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

- PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

- PROWADZONE REJESTRY

- DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACE PRZEDSZKOLA

- OGŁOSZENIA O PRACĘ

- INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 "BAJKA" W MRĄGOWIE

 

DANE PODSTAWOWE

Adres ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo

Tel. 895444032

e-mail przedszkolebajka@op.pl

NIP 7421891371

REGON 510919524

Gmina Miasta Mrągowo

Powiat mrągowski

Województwo Warmińsko-Mazurskie


LOKALIZACJA NA MAPIE

Przedszkole Publiczne nr 2 "Bajka" z Oddzialem Integracyjnym w Mrągowie – Mapy Google

 

WŁADZE PRZEDSZKOLA

Dyrektor Przedszkola

mgr IWONA kROPIWNICKA

przyjmuje w:

poniedziałki - w godz. 12.00-15.30
środy - w godz.  9:00  - 12:00


STATUS PRAWNY

Przedszkole Publiczne Nr 2 "Bajka"  z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/4/99  i Nr XVII/6/99 z dnia 9 listopada 1999 realizującą cele i zadania na podstawie Ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

oraz

statut2022-tekst-jednolity(2).pdf

Organem prowadzącym Przedszkole Publiczne Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie jest Gmina Miasta Mrągowo www.mragowo.pl

Nadzór Pedagogiczny sprawuje Olsztyński Kurator Oświaty

www.ko.olsztyn.pl

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Organizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania Przedszkola Publicznego Nr 1 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie określa Statut Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

Kierownictwo

Przedszkolem zarządza: dyrektor IWONA KROPIWNICKA

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach
pedagogicznych:
dyrektor, wicedyrektor
nauczyciele,
logopeda,
niepedagogicznych:
główny księgowy,
referent do spraw kadr i płac,
referent administracyjno-gospodarczy,

sekretarka
starszy rzemieślnik-kucharz,
pomoc kuchenna,
pomoc nauczyciela,
woźne oddziałowe,
pracownik gospodarczy,


MAJĄTEK PRZEDSZKOLA

Budynek i teren:
część nieruchomości położona przy ul.Kopernika 2, 11-700 Mrągowo


W przedszkolu funkcjonują:

5 sal zabaw dla poszczególnych grup,
szatnia dla każdej grupy,
sala gimnastyczna
kuchnia,
gabinet logopedyczny, gabinet integracji sensorycznej, gabinet terapeutyczny
pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Organy Przedszkola

Organami Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka"  z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie są:

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

 
Przedmiotem działalności Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka"  z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie jest opieka, wychowanie i edukacja dzieci.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola.

Kompetencje Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie określa art. 39 ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty oraz Statut Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 1-2 oraz art. 42 ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty, Statut Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie  oraz Regulamin Rady Pedagogicznej.

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 54 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, Statut Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie oraz Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie.


PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

DYREKTOR: mgr  Iwona Kropiwnicka

przyjmuje w:
poniedziałki - w godz. 14:00 - 16:00
środy - w godz.  9:00  - 11:00

Koordynator dostępności: Malwina Koziatek

z-pca koordynatora - Jolanta Przybyłowska

 

PROWADZONE REJESTRY

Przedszkole prowadzi rejestr:
- pracowników,
- emerytów,
- rencistów;

 

DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA

statut2022-tekst-jednolity(1).pdf


OGŁOSZENIA O PRACĘ


INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 "BAJKA" W MRĄGOWIE

Pobierz w formacie pdf