Kontakt
Przedszkole Publiczne Nr 2 BAJKA z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG2.0

 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników.

Treści niedostępne i wyłączenia

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie, e-mail:przedszkolebajka@op.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 089 741 26 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora przedszkola, następnie doorganu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Mrągowo
 • Adres: Urząd Miejski w Mrągowie
  ul. Królewiecka 60A
  11-700 Mrągowo
 • E-mail: b.gabrychowicz@mragowo.um.gov.pl
 • Telefon: 897419010                

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka”  z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo

 tel. 89. 741 26 13;  e-mail: przedszkolebajka@op.pl

 1. Przedszkole zajmuje wyłącznie parter budynku (jest jednopoziomowe) – bez schodów.
 2. Brak wyznaczonych miejsc postojowych na parkingu przed budynkiem.
 3. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd.
 4. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 5. Aby wejść do budynku przedszkola należy przycisnąć wybrany numer domofonu, wg informacji zamieszczonej na szybie, po lewej stronie. Następnie należy pokonać dwa stopnie (lub skorzystać z podjazdu) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.