Kontakt
Przedszkole Publiczne Nr 2 BAJKA z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

Aktualności

 

OGŁOSZENIE

rozstrzygnięcia

Wojewódzkiego konkursu plastyczno - techniczny 

Pokaż emocje!”

KOMISJA W SKŁADZIE:

 1. AGNIESZKA MICHALSKA – przewodnicząca, dyrektor Mrągowskiego Centrum Kultury, aktorka
 2. Bernadetta Jabłońska – członek komisji, psychoterapeuta, dyrektor Ośrodka Konsultacyjno-Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie
 3. Paweł Krasowski – członek komisji,  fotograf, redaktor, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Mrągowo

 

Komisja konkursowa podczas oceny poszczególnych prac brała pod uwagę   następujące kryteria: zgodność z tematem, prezentację ogólną, estetykę i staranność;   pomysłowość i oryginalność, różnorodność użytych materiałów. Komisja po przeanalizowaniu prac i zgłoszeń uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne (posiadają wypełniony formularz i klazulę RODO oraz pozostałe  wymogi regulaminu. Do konkursu wpłynęły 23 prace od grup przedszkolnych. Prace indywidualne zgłoszone do konkursu nie były brane pod uwagę, gdyż konkurs skierowany był do grup przedszkolnych, wykonana praca miała być wytworem dzieci z danej grupy przedszkolnej.

Oto laureaci konkursu:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Regulamin konkursu wojewódzkiego pokaż emocje

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 „BAJKA” Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MRĄGOWIE, UL. KOPERNIKA 2

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

 • Dzieci bez obowiązku szkolnego, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2024/2025 pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.
 • od 5 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola.

Uwaga!     Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.
 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 5.02.2024r. do 29.02.2024 r.
 • Druki ww. dokumentów będzie można pobrać ze strony http://www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl (w zakładce rekrutacja)
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 22 marca 2024 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

 • Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 25 do 27 marca 2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 marca 2024 r.

 

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

                                                                                               Dyrektor przedszkola

                                                                                                Iwona Kropiwnicka

 

 

 

Komunikat Nr 1/2024

 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie, z dnia 19 stycznia 2024 r.(godz. 14.00) o liczbie wolnych miejsc w rekrutacji w przedszkolu Publicznym Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie na rok szkolny 2024/2025

 

Podstawa prawna:

Art. 153 ust.1,2   Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2023 r., poz.900 z pózn. zm.)  

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie  informuje, że nabór w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu, w terminie

od dnia 05 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi:  45 miejsc lub 40

w przypadku konieczności utworzenia oddziału integracyjnego, a w tym

25 miejsc – dzieci 3-letnie (rocznik 2021)

20 miejsca – dzieci 4-letnie (rocznik 2020)

Zgodnie z art. 153  ust.  2  Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2023 r., poz.900 z pózn. zm) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego Deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024-2025 złożyło 74 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola bez obowiązku szkolnego od września 2024.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

https://przedszkolebajka.eprzedszkola.pl/ w zakładce rekrutacja !!!

    Mrągowo, 19 stycznia 2024r.

                                                                                Dyrektor Przedszkola

                                                                                 Iwona Kropiwnicka           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Przedstawiam Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

1. Barbara Łudyń   –  Przewodniczący Rady Rodziców

2. Edyta Nowak  –  Skarbnik Rady Rodziców

3. Anna Nosek   –  Sekretarz Rady Rodziców

 – Komisja Rewizyjna RR:

1. Marzena Kur

2. Mirela Kazuś

3. Karolina Labusch

 – Komisja Gospodarcza RR:

1. Monika Przybycień

2. Justyna Ambrożewicz

3. Aleksandra Lach

 

Szanowni Rodzice

 Przekazuję również informację Rady Rodziców dotycząca płatności składek w roku szkolnym 2023/2024:

 

Składka płatna w całości 250,00 zł – do 20 października 2023r.

Składka płatna w 2 transzach:

1 transza – 125,00 zł do 20 października 2023r.

2 transza – 125,00 zł do 20 stycznia 2024r.

 

Składka płatna w 5 transzach po 50,00 zł do 20 każdego miesiąca począwszy od miesiąca września 2023r.

Uwaga !!!

Dla rodzeństwa, które uczęszcza do naszego przedszkola przysługuje następująca zniżka:

Na 1 dziecko 250,00 zł

Na 2 dziecko 200,00 zł

Na 3  i kolejne dziecko 150,00 zł

 

 numer konta do wpłat składek na Radę Rodziców:

 38 1240 1617 1111 0010 8594 3835

 

                                                              z poważaniem

                                                                 Dyrektor

                                                                Iwona Kropiwnicka

 

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

INFORMUJEMY, ŻE W MIESIĄCU LIPCU 2023 r. TRWA PRZERWA WAKACYJNA I PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE.

W TYM CZASIE DYŻUR PEŁNI PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 STOKROTKA W MRĄGOWIE.

W OKRESIE OD 03.07.2023 R. DO DNIA 18.07.2023 R. NIE PRACUJE RÓWNIEŻ ADMINISTRACJA I OBSŁUGA.

PROSIMY ZATEM O KONTAKT OD DNIA 19 LIPCA 2023 R.

W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY O KONTAKT NA ADRES MAILOWY: Przedszkolebajka@op.pl

 

życzę wesołych i bezpiecznych wakacji.

Dyrektor

Iwona Kropiwnicka

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 „BAJKA” Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MRĄGOWIE, UL. KOPERNIKA 2

OGŁASZA NABÓR W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DZIECI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które nie zostały przyjęte w rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2023/2024

 

 • od 01 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. w celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola  lub wypełniony i podpisany skan przesłać drogą mailową na adres: przedszkolebajka_sekretariat@onet.pl

Uwaga!         Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.
 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 01.06.2023 r. do 16.06.2023 r.
 • Druki ww. dokumentów można pobrać ze strony http://www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl (w zakładce rekrutacja)
 • Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej, w terminie od 24 do 25 sierpnia 2023 r.

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

                                                                            Dyrektor przedszkola

                                                                             Iwona Kropiwnicka

 

 

Komunikat Nr 3/2023

 

 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie, z dnia 18 maja 2023 r.(godz. 9.00) o liczbie wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna:

Art. 153 ust.1,2 i 5; art. 161  ust.  2  Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1082)

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie  informuje, że nabór w rekrutacji uzupełniającej do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu, w terminie

od dnia 01 czerwca 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi:  6

Rekrutacja dotyczy dzieci z rocznika 2019-2020

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://przedszkolebajka.eprzedszkola.pl/?m=strona&id=13

                                                                                                         

Mrągowo, 18 maja 2023r.

                                                                  Dyrektor Przedszkola

                                                                                         Iwona Kropiwnicka                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO !

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu listę laureatów w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Technicznym pod hasłem „LALKA MAZURSKA”

Miejsce I

Kałuża Hanna

Mazurek Łucja

 

Miejsce II

Merklinger Julia

Nadrowska Maria

 

Miejsce III

Popławskie Hanna i Wiktoria

Sieniakowska Zofia

 

Nagrody specjalne

Jabłoński Franciszek

Kosior Emilia

Michalak Piotr i Małgorzata

Wyróżnienia

Babinovich Siamion

Mantei Amelia

Podsiad Borys

Serowik Franciszek

Turowska Antonina

Walczak Emilia

Ziewiec Anastazja

 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród dnia 02 czerwca w 2023r. w Mrągowskim Centrum Kultury o godz. 11.00 o czym zostaną poinformowani oddzielnym zaproszeniem.

                                                                                                           Dyrektor Przedszkola Bajka

                                                                                                                 Iwona Kropiwnicka

 

 

 

 

 

Regulamin konkursku Lalka Mazurska

Zgłoszenie do konkursu oraz klauzula RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat Nr 2/2023

 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie, z dnia 06 lutego 2023 r.(godz. 9.00) o planowanej reorganizacji od września 2023r.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie  informuje, że od nowego roku szkolnego tj. od 1 września 2023r. planowana jest reorganizacja oddziałów przedszkolnych.

W związku z powyższym wszystkich rodziców dzieci z rocznika 2017 uczęszczających do Przedszkola „Bajka” zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 09 lutego o godz. 16.00 w grupie „Zuchy”

 

Dyrektor Przedszkola

Iwona Kropiwnicka

 

 

Komunikat Nr 1/2023

 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie,

z dnia 27 stycznia 2023 r.(godz. 9.00) o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:  Art. 153 ust.1,2 i 5 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1082).

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie  informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu, w terminie

od dnia 06 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi: 62 miejsca lub 57

w przypadku konieczności utworzenia oddziału integracyjnego, a w tym

25 miejsc – dzieci 3-letnie (rocznik 2020)

32 miejsca – dzieci 4-letnie (rocznik 2019)

5 miejsc – dzieci 5-letnie (rocznik 2018)

 

Zgodnie z art. 153  ust.  2  Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1082).) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego Deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023-2024 złożyło 58 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola bez obowiązku szkolnego od września 2023.

Więcej informacji znajduje się w zakładce rekrutacja !!!

    Mrągowo, 27 stycznia 2023r.

                      Dyrektor Przedszkola

                                           Iwona Kropiwnicka                   

 

 

 

W miesiącu grudniu grupa Krasnale pod okiem Pani Żanety Kiljańskiej-Zyśk wzięła udział w projekcie pn. "W Świątecznej Krainie Dwujęzycznego Przedszkola" i wykonała ciasto Brukowiec Mazurski.
Efekt pracy mozna zobaczyć w Przewodniku po tradycjach Świątecznych Dwujęzycznego Przedszkola.